Med nytt samhällsnät i sikteNär det värsta händer är behovet av information som störst. I takt med att samhället förändras har diskussionen om en ny kommunikationslösning för blåljusorganisationer och andra samhällsviktiga verksamheter tagit fart. Ett företag som pekats ut som potentiell nätoperatör i regeringens tilläggsutredning, är Teracom.
– Ett formellt beslut har inte fattats ännu, men vi ser med tillförsikt och ödmjukhet på ett möjligt framtida uppdrag som på sikt handlar om rikets säkerhet. De nät vi driver ska fungera oavsett vad som händer och det kan man lita på, säger Teracoms VD Åsa Sundberg.

En helt ny spelplan
En förutsättning för fungerande kommunikation i alla lägen är robusta och säkra nät. Med ett osäkert omvärldsläge och en eskalerande teknisk utveckling har behovsbilden förändrats. Det innebär att ett nytt framtidssäkert system är en nödvändighet.

– Just nu exploderar det fram tjänster och applikationer via internet, säger Åsa. Samhället, vi alla blir allt mer ”uppkopplade” och det gör att kraven på kommunikationsinfrastrukturen ändras radikalt.

RAKEL, det nuvarande kommunikationssystemet för samhällsviktiga tjänster, är ett bra exempel på en lösning som är på väg att bli omodern.

– RAKEL fungerar bra idag, understryker Åsa. Men enbart för tal. Blåljuspersonal måste på ett säkert sätt även kunna använda nya tjänster som förutsätter bredband.

– Det finns en kravbild på arbetsmetoder som nuvarande nät inte kan hantera, menar Anders Molnár som ingår i projektgruppen för det nya samhällsnätet. Vi har börjat titta på hur man ska dimensionera ett sådant nät för att möta både befintliga och kommande behov.

Hybridlösning med gemensamma resurser
Det bästa resultatet förutsätter ett nära samarbete mellan statliga och kommersiella aktörer. Tanken är att endast den del av det nya samhällsnätet som kräver statlig rådighet kommer att vara slutet och förbehållet säker kommunikation för viktiga samhällsfunktioner. Den nya infrastrukturen som måste byggas, som t ex master i glesbygd, kan däremot nyttjas av många aktörer, vilket möjliggör en helt annan nationell täckning för exempelvis mobiloperatörer.

– Det finns inga problem med att dela på master eller kraftlösningar som klarar elavbrott efter en storm, förklarar Åsa. Ett välkonstruerat samhällsnät gagnar i förlängningen även operatörer och konsumenter.

– Det räcker med en avgränsad sluten del där vi kan säkerställa att staten har kontroll över informationsflödet vid kris eller incidenter, säger Anders.

Väl förberedd organisation
På sätt och vis kan man säga att Teracom har arbetat i säkerhetens tjänst i många år. Få aktörer kan visa upp en så extrem tillgänglighet. Teracoms rikstäckande marknät når 99,8 procent av de svenska hushållen. Lägg därtill att medarbetarna kontinuerligt tränar på vad som behöver göras när det värsta inträffar.

– Allt från organisation, reservdelshantering, rutiner och nätstrukturer är upplagt för att kunna leverera hög tillgänglighet. Det är ett måste för att kunna garantera fullständig leverans mot kravspecifikationer som tolererar väldigt få avbrott och kräver mycket snabba åtgärder om något ändå händer, avslutar Åsa Sundberg.

 Presenteras av