Svenska företag förlorar mångmiljardbelopp på utebliven nyttorealiseringAllt för många projekt misslyckas med att uppnå sitt nyttolöfte, vilket kostar företagen miljarder årligen. För att hjälpa företag att förändra sitt synsätt och bli bättre på nyttorealisering har konsultföretaget Trinovo identifierat tre avgörande aspekter som bör genomsyra projekten.

De allra flesta förändringar hos företag genomförs idag i projektform. Tyvärr talar mycket för att dessa projekt sällan levererar den avsedda nyttan och uppfyller sitt nyttolöfte. En studie som PMI och KPMG presenterat i år visade att endast 15 procent av de tillfrågade ansåg att deras projekt levererat merparten av den förväntade nyttan. Enligt Ekonomistyrningsverkets (ESV) rapport om myndigheternas strategiska IT-projekt förväntade sig de tillfrågade att 51 procent av projekten inte skulle leverera den avsedda nyttan.

– De här problemen finns inom alla organisationer och översätter vi ESVs siffror till alla svenska bolag i motsvarande storlek, då talar vi om 50 miljarder kronor per år i utebliven nytta, säger Olle Ohlson, partner på konsultföretaget Trinovo.

Enligt Olle Ohlson grundar sig den här problematiken ofta i att styrning och uppföljning fokuserar nästan enbart på projektaspekter, såsom, kostnad och kvalitet, och för lite på de nyttor man vill uppnå. Man utvärderar helt enkelt hur bra man är på att driva projekt snarare än att säkerställa att projektets leveranser uppfyllt sitt nyttolöfte och skapat värde för verksamheten.

För att få ut mer nytta ur sina projekt anser därför Therese Scheidmann, partner på Trinovo, att företagen inte bör söka efter den perfekta projektmodellen. Istället bör deras fokus ligga på att förändra sin syn på projekt.

– Oavsett om du kör ett vattenfallsorienterat eller ett agilt projekt måste du fokusera på nyttan och se till att det finns någon som hela tiden står redo att faktiskt leverera den i verksamheten, säger Therese Scheidmann.

Läs mer: Så lyckas du med nyttorealiseringen i dina projekt.

Tre aspekter av nyttorealisering

Enligt Olle Ohlson och Therese Scheidmann finns det framförallt tre aspekter som är avgörande för att öka nyttorealiseringen i ett projekt. Den första aspekten handlar om att tydliggöra vad ett lyckat projekt är och att förstå att förändringsinsatsen vanligtvis inte slutar med projektet.

Therese Scheidmann förklarar att ett projekt alltid startas för att uppnå en specifik affärsnytta. Därför måste uppfyllandet av detta nyttolöfte också vara ett avgörande kriterium för om projektet varit lyckat eller inte. Dessutom måste företagen vara medvetna om att nyttan ofta uppstår genom förändrade beteenden efter leveransen av själva projektet. Därför är det viktigt att det finns väl insatta personer som är ansvariga för att, utifrån en tydlig plan, realisera nyttan – såväl under som efter projektet.

– Själva projektleveransen ska oftast möjliggöra att man kan uppnå nyttan, men den skapar inte nyttan av sig själv, förklarar Therese Scheidmann.

Ladda ner Trinovos whitepaper och läs mer om hur ditt företag kan lyfta sina projekt. 

Den andra aspekten handlar om att säkerställa att förändringsbeslut fattas på rätt grunder, med realistiska Business Case och konkreta nyttolöften. Ett realistiskt Business Case inkluderar hela arbetet för att uppnå utlovad nytta. För att säkerställa att utlovad nytta uppnås är det också viktigt att utse tydliga ägare för nyttorealiseringen.

– Det är otroligt viktigt att ha en kontinuerlig uppdatering och justering av nyttolöftet och Business Case under projektets genomförande. Det vill säga att hela tiden styra på nytta och på Business Case. Det är också viktigt att man baserat på de reviderade uppgifterna har mod att fatta rätt beslut som ibland till och med kan innebära att stoppa ett projekt, säger Therese Scheidmann.

Den tredje aspekten är att nyttolöftet hanteras av utsedd ägare i respektive verksamhetsbudget och nyttorealiseringen blir en del av den ordinarie verksamhetsuppföljningen.

– Om målet är att du ska få nya kunder, då ska det målet inte bara vara en del av projektleveransen utan det ska ut i verksamheternas budgetar, planering och uppföljning, förklarar Olle Ohlson.

Genom att fokusera på de här tre aspekterna menar Olle Ohlson och Therese Scheidmann att företag markant kan förbättra sin nyttorealisering. Med detta angreppssätt får företaget en tydligare koppling mellan projektens leveranser och sina verksamhetsmål och kan säkerställa att de levererar den utlovade affärsnyttan.

 Presenteras av

Trinovo Consulting är ett managementkonsultbolag med inriktning på strategisk affärs- och verksamhetsutveckling, IT management samt operativt genomförande. Vi är ett tjugotal konsulter och har ett tydligt och pragmatiskt förhållningssätt som utgår från uppdragsgivarens specifika förutsättningar.

Läs mer på www.trinovo.se